Valné zhromaždenie 26.7.2020

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok , ktoré sa uskutoční :

26.07.2020 /Nedeľa/ o 13:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13:00 hod
2. Voľby do orgánov spoločenstva
3. Privítanie a úvod
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola prijatých uznesení
6. Správa o činnosti za rok 2019
7. Správa o hospodárení za rok 2019
8. Správa dozornej rady
9. Plán úloh na rok 2020
10. Návrh uznesenia
11. Schválenie uznesenia
12. Diskusia
13. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

 

UPOZORNENIA:
– Žiadosť o zaradenie na kandidátnu listinu do orgánov spoločenstva musí byť predložená písomne, v termíne do 17.7.2020 15:00 hod. tajomníkovi spoločenstva – p.Ján Hoza.
Z dôvodu konania volieb do orgánov Pozemkového spoločenstva splnomocnenie bude platné len s ÚRADNE OVERENÝM PODPISOM zastupovaného podielnika.

Brigáda Tri Kopce

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bola zorganizovaná brigáda v lokalite Tri Kopce.
Upravoval sa terén a pôvodné staré posedenie bolo nahradené novým. Dúfame, že toto miesto bude slúžiť všetkým, ktorí majú radi prírodu v našom chotári .

Valné zhromaždenie 7.4.2019

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

7.04.2019 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2018
6. Správa o hospodárení za rok 2018
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2019
9. Návrh uznesenia
10. Schválenie uznesenia
11. Diskusia
12. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

 

UPOZORNENIE:
Prosíme členov Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktorí ešte nedoručili podpísanú “ Zmluvu o nájme lesných pozemkov “ aby tak urobili najneskôr v deň konania Valného zhromaždenia – 7.4.2019.

Zima 2018-2019

Zimné mesiace v lese …

Sklad Rovienky, Bane-Mláky – september 2018

  • Sklad Rovienky – stav pred zimou   
  • Bane-Mláky – obhliadka mladého zmešaného porastu

Lokalita Pod Kopcom – jún 2018

Pokračujúca lykožrútová kalamita v lokalite “ Pod Kopcom “ …

Lokalita Mních – máj 2018

Lykožrútová kalamita v lokalite Mních …

Valné zhromaždenie 8.4.2018

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

8.04.2018 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2017
6. Správa o hospodárení za rok 2017
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2018
9. Žiadosť o nájom lokality Gagov Breh
10. Návrh uznesenia
11. Schválenie uznesenia
12. Diskusia
13. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

Zima 2017 – 2018

V zimných mesiacoch stále pokračuje spracovanie lykožrútovej kalamity skoro vo všetkých lokalitách.
Kalamitu spracúvajú všetky naše partie.

Malá vodná elektráreň – aktuálny stav

Slovenský Vodohospodársky Podnik štátny podnik  Banská Štiavnica má stále aktuálne pozastavenú vyjadrovaciu činnosť vo veci MVE s energetickým využitím. Do tejto kategórie patrí aj náš projekt elektrárne.
V priloženom dokumente je posledné aktuálne vyjadrenie SVP š.p. Banská Štiavnica.

MVE-stanovisko SVP

Staršie «