«

»

Valné zhromaždenie 8.4.2018

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

8.04.2018 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2017
6. Správa o hospodárení za rok 2017
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2018
9. Žiadosť o nájom lokality Gagov Breh
10. Návrh uznesenia
11. Schválenie uznesenia
12. Diskusia
13. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda