«

»

Valné zhromaždenie 7.4.2019

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

7.04.2019 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2018
6. Správa o hospodárení za rok 2018
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2019
9. Návrh uznesenia
10. Schválenie uznesenia
11. Diskusia
12. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

 

UPOZORNENIE:
Prosíme členov Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktorí ešte nedoručili podpísanú “ Zmluvu o nájme lesných pozemkov “ aby tak urobili najneskôr v deň konania Valného zhromaždenia – 7.4.2019.