«

»

Valné zhromaždenie 9.4.2017

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

9.04.2017 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2016
6. Správa o hospodárení za rok 2016
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2017
9. Návrh uznesenia
10. Schválenie uznesenia
11. Diskusia
12. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda